Informacja o obowiązkach wprowadzających i rejestrze BDO

W dniu 24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami www.bdo.mos.gov.pl, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21) prowadzony przez Marszałków Województw.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązani dokonać wpisu do rejestru BDO na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedsiębiorcy wprowadzający baterie i akumulatory są również zobowiązani do wpisu do rejestru na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688). Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), czyli:

– rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz

– rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Środowiska https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/ przedsiębiorcy będący wprowadzającymi sprzęt są obowiązani złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że podmioty te będą musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze z podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej/rocznej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia.
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym – oświadczenia do pobrania na stronach Urzędów Marszałkowskich (linki poniżej). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • uwierzytelnioną kopię umowy (w przypadku klientów ElektroEko – Aneks do Umowy Współpracy) z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory dodatkowo informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 19 stycznia 2018 r. określił wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).

Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:

1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. pozostałych przedsiębiorców – wynosi 300,00 zł;

Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. pozostałych przedsiębiorców – wynosi 300,00 zł.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wniosek należy wysłać w wersji papierowej na adres właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji w sprawie przepisów dotyczących rejestru BDO, sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędami marszałkowskim właściwymi ze względu na siedzibę rejestracji Państwa Firmy.