Akty prawne w polskim ustawodawstwie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z dnia 11 września 2015 r.), jednolity tekst ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (z dnia 27 kwietnia 2001 r. )

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (13 września 1996r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach (z dnia  14 grudnia 2012r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (z dnia 11 maja 2001r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o bateriach i akumulatorach ( z dnia 24 kwietnia 2009r. wraz z późniejszymi zmianami)

 

Dyrektywy unijne

Dyrektywa  2012/19/UE

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) 

Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)

Dyrektywa 2003/108/WE (zmieniająca art. 9 dyrektywy 2002/96/WE)

 

Rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu odzysku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesu odzysku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykresleniu z rejestru

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie SEE oraz ZSEE za rok 2018

 

Pozostałe

Informacja w sprawie pierwszych audytów zewnętrznych organizacji odzysku i zakładów przetwarzania

Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami