Akty prawne w polskim ustawodawstwie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1622)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz 669 ze zm.)

ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113)

 

Dyrektywy unijne

Dyrektywa  2012/19/UE (WEEE) 

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) 

 

Rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz.U. z 2019 r. poz. 798)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz.U. z 2021 r. poz. 1461)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. z 2018 poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. z 2016 poz. 2213)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 818)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. z 2017 poz. 1499)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 184)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2704)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Pozostałe

Informacja w sprawie pierwszych audytów zewnętrznych organizacji odzysku i zakładów przetwarzania

Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami