Informacja o obowiązkach wprowadzających i rejestrze BDOInformacja o obowiązkach wprowadzających i rejestrze BDO

Informacja o obowiązkach wprowadzających i rejestrze BDO

2018-02-16

W dniu 24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami www.bdo.mos.gov.pl, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21) prowadzony przez Marszałków Województw.


Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązani dokonać wpisu do rejestru BDO na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedsiębiorcy wprowadzający baterie i akumulatory są również zobowiązani do wpisu do rejestru na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688). Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), czyli:

- rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz

- rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Środowiska https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/ przedsiębiorcy będący wprowadzającymi sprzęt są obowiązani złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że podmioty te będą musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze z podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

  • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej/rocznej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia.
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym – oświadczenia do pobrania na stronach Urzędów Marszałkowskich (linki poniżej). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • uwierzytelnioną kopię umowy (w przypadku klientów ElektroEko - Aneks do Umowy Współpracy) z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory dodatkowo informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

 

 

 

  

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 19 stycznia 2018 r. określił wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).

 Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:

1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. pozostałych przedsiębiorców – wynosi 300,00 zł;

 Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. pozostałych przedsiębiorców – wynosi 300,00 zł.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Wniosek należy wysłać w wersji papierowej na adres właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji w sprawie przepisów dotyczących rejestru BDO, sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędami marszałkowskim właściwymi ze względu na siedzibę rejestracji Państwa Firmy.

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.